Consum

Ets empresa?

Avantatges

A les empreses adherides al sistema arbitral de consum se’ls hi atorga un distintiu oficial que poden exhibir, tant en els establiments com en la seva documentació comercial i publicitària.

El distintiu indica als clients i les clientes l’oferta d’una garantia afegida als serveis que l’empresa presta habitualment, davant d’altres empreses que no han optat per aquest sistema de resolució de reclamacions.

Les empreses guanyen la confiança dels seus clients i clientes, i la seva fidelitat alhora que milloren la imatge de serietat, credibilitat i professionalitat, per la predisposició  a resoldre de forma adequada tot conflicte que es pugui produir en les seves relacions amb les persones consumidores.

Funcionament

El consumidor presenta davant de la Junta Arbitral la sol·licitud d’arbitratge documentada amb les proves pertinents.

La Junta trasllada la reclamació a l’empresa, oferint-se com a mediadora per aconseguir un acord beneficiós per ambdues parts.

En cas que la mediació no prosperi, i si l’empresa està adherida a l’arbitratge o accepta sotmetre’s en aquest cas concret; la Junta tramita l’expedient i convoca el tribunal arbitral que dictarà la resolució d’obligat compliment.

Adhesió

El procediment d’adhesió de les empreses, és molt senzill i gratuït.

L’empresa interessada ha d’omplir el document de compromís d'adhesió. Posteriorment des de la Junta Arbitral se li remetrà el compromís d’adhesió per signar. Alhora que se li lliurarà el distintiu oficial, que l’acreditarà com a empresa adherida.

Les empreses adherides es comprometen a acceptar les sol·licituds d’arbitratge presentades pels seus clients i al compliment de les resolucions arbitrals.

La Junta Arbitral de Consum de Lleida fa públic el cens d'empreses adherides.

Et destaquem...