Comerç i Mercats

Et trobes a:Inici/Comerç i Mercats/FAQ's

FAQ's

Com puc sol·licitar una parada als mercats de Lleida?

Només es podrà sol·licitar en el moment que l’Ajuntament obri el corresponent concurs públic. No s’admetran sol·licituds si no ha estat convocat el concurs.

 

Que he de fer per renunciar a la parada de la qual soc titular?

Per la renuncia de la llicència de venda no sedentària als mercats ambulants de Lleida, caldrà presentar una sol·licitud on ha de posar el nom del titular, el número de la parada, el mercat i el motiu de la renuncia, i presentar-la al registre municipal de l’Ajuntament de Lleida.

 

Em puc traspassar la parada?

Les autoritzacions es poden transmetre en els supòsits següents:

  • Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de 5 anys, en el cas que es reincorpores a l’activitat professional de venda no sedentària. Aquest cessament haurà de ser acreditat mitjançant la presentació de la baixa o canvi d’activitat corresponent, de l’epígraf de l’IAE.
  • Per situacions sobrevingudes no atribuïdes a la voluntat del marxant, com els casos  d’incapacitat  permanent  total  en  relació  a  l’exercici  de  venda  no sedentària,  incapacitat  permanent  absoluta,  gran  invalidesa  o  situacions anàlogues degudament acreditades en relació amb l’exercici de venda no sedentària.

En aquest cas, el transmitent presentarà la documentació acreditativa de la causa de transmissió, juntament amb la designació, en el seu cas, del familiar (cònjuge, fills/es, gendre, jove, germans) o persona que resultarà cessionària (en cas d’empleats hauran d’acreditar una antiguitat mínima en l’empresa del transmitent de cinc anys interromputs). Si no hi ha cap familiar interessat, el lloc vacant s’oferirà als participants del darrer concurs que hagin quedat en llista d’espera.

  • Per mort de la persona titular. En aquets casos, l’autorització pot ser transmesa d’acord amb les disposicions testamentaries i successòries.

La transmissió de les autoritzacions esta supeditada al pagament d’una taxa municipal, establerta en les ordenances fiscals.

No es poden transmetre les llicències, els titulars de les quals tenen un deute tributari amb l’Ajuntament de les taxes de mercats, o deute per expedients de fraccionament de les taxes de mercats, i/o mentre estigui obert un expedient sancionador o estigui en curs una inspecció. En aquest supòsit la transmissió resta denegada.

 

Com puc sol·licitar una ampliació de metres o canvi d’ubicació de la parada?

Per demanar una ampliació de metres o canvi d’ubicació de la parada s’ha de fer mitjançant sol·licitud on ha de posar el nom del titular, el número de la parada, el mercat i els metres d’ampliació sol·licitats, i presentar-la al registre municipal de l’Ajuntament de Lleida.

 

Com puc canviar el número de compte?

Emplenant el model SEPA que et facilitaran a les oficines.

Et destaquem...