Consum

Funcionament

Les sol·licituds d’arbitratge es poden presentar davant de la Junta Arbitral de Consum de Lleida, directament per part de les persones consumidors o a través d’una associació de consumidors i consumidores.

La Junta Arbitral de Consum de Lleida, analitza el contingut d’aquesta i decideix la seva admissió o no a tràmit, segons la qüestió plantejada.

Estan excloses de l’arbitratge de consum, les següents qüestions.

  • aquelles sobre les que existeixi resolució ferma i definitiva
  • aquelles matèries unides inseparablement a altres sobre les que les parts no tenen poder de disposició
  • aquelles en els que concorren danys per intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte
  • aquelles en les que hagi d’intervenir necessàriament el ministeri fiscal, en representació i defensa d’aquelles persones que no puguin obrar per sí soles per no disposar de capacitat d’obrar o de representació legal

Un cop admesa a tràmit, la sol·licitud d’arbitratge es trasllada a l’empresa a la vegada que a aquesta se li ofereix la possibilitat de presentar les al·legacions o reconvenir (reclamar contra la persona consumidora si aquesta té algun deute amb l’empresa) davant de la reclamació de la persona consumidora.

La Junta Arbitral de Consum de Lleida, ofereix una mediació prèvia a l’arbitratge. Si s’obté aquest acord previ, es plasma en un document transaccional entre les parts. En cas de no obtenir una solució o acord per mediació, s’inicia l’arbitratge.

Si l’empresa està adherida al sistema arbitral de consum o accepta expressament l’arbitratge proposat, la Junta inicia els tràmits legalment establerts per convocar el tribunal arbitral, que és l’òrgan que té la potestat de resoldre el conflicte.

El tribunal arbitral, format per tres àrbitres, un president o presidenta designat per l’administració, un vocal designat per una associació o gremi empresarial i un vocal designat per una associació de consumidors i consumidores, donarà audiència i escoltarà les al·legacions de les parts, i examinarà les proves, garantint una solució imparcial i objectiva.

La resolució que dicta aquest tribunal és vinculant per ambdues parts.

En cas de que l’empresa no accepti l’arbitratge, la sol·licitud s’arxiva, i a la persona reclamant li resta la possibilitat de presentar la reclamació per la via judicial.

Et destaquem...