Consum

Et trobes a:Inici/Consum/Oficina Municipal d'Informació al Consumidor/Consulta/Queixa/Denúncia/Reclamació

Consulta/Queixa/Denúncia/Reclamació

Què és ...?

Què és una consulta? És quan la persona consumidora i usuària té un dubte o aclariment sobre els nostres drets i obligacions i les formes d’exercitar-los.

Què és una queixa? És quan reflecteix un malestar o un descontentament per part del consumidor davant d’una situació determinada, i no pretén una compensació. (Per exemple: esperes excessives, tracte comercial inadequat, la temperatura d’una sala de cinema, ...)

Què és una denúncia? És quan el consumidor informa de fets que poden ser considerats contraris al que estableix la normativa de consum i, per tant, pot existir una sanció. (Per exemple: manca de fulls de reclamació en un establiment, o manca d’indicació de preus en els productes exposats al públic per a la venda.)

Què és una reclamació? És quan un consumidor sol·licita davant una empresa o un professional una actuació determinada perquè entén que els seus drets no s’han respectat. (Per exemple: una restitució, canvi o reparació d’un bé adquirit. / un abonament d’imports o objectes deguts o una indemnització per danys ocasionats pel consum o la utilització del bé adquirit. / el compliment de les condicions pactades en la contractació, venda o prestació d’un servei. / quan s’hagi produït un incompliment dels drets reconeguts a les persones consumidores o usuàries.)

Com realitzar ...?

Totes les persones consumidores o usuàries poden adreçar-se a l’OMIC:

 

I en qualsevol cas s’hauran d’aportar les dades següents:

  • nom i cognoms, adreça completa i telèfon de contacte de qui reclama
  • acreditació de la representació, si la reclamació es formula en nom d’una altra persona
  • nom, adreça completa, i telèfon de contacte de l’empresa contra la qual es vol iniciar el procés
  • descripció breu i clara dels fets que motiven la consulta, la denúncia, la queixa o la reclamació
  • pretensió clara del que es vol obtenir (p.e. devolució de diners, reparació, etc.)
  • documentació justificativa dels fets que s’al·leguen (p.e. factura, contracte, i altres documents) S’aconsella l’enviament en format PDF, en cas d’adjuntar una imatge cal que sigui amb bona resolució.
  • data i signatura del reclamant

 

Queixa: Des de l’OMIC es fa un recull i valoració de les queixes, i es posa en coneixement de l’empresa prestatària del servei o de l’organisme oficial corresponent per tal que es corregeixi la conducta que motiva la queixa.

Denúncia: Les denúncies presentades a l’OMIC es traslladen als serveis territorials de l’Agència Catalana de Consum (ACC) que s’encarreguen de tramitar les denúncies.

Els serveis d’inspecció de consum verifiquen els fets denunciats, i si escau, inicien les actuacions de caràcter administratiu per imposar a la persona infractora una sanció administrativa. La persona denunciant no pretén obtenir cap rescabalament econòmic amb la tramitació dels fets denunciats.

Reclamació: Sempre que els fets pels quals es formula la reclamació siguin derivats d’actes de consum i/o d’ús, aleshores es formularà una reclamació a l’OMIC, o es presentarà una sol·licitud arbitral, que es traslladarà a la Junta Arbitral de Consum de Lleida (JAC).

Des de l’OMIC, es valorarà i estudiarà el contingut de la reclamació i la documentació en la qual es fonamenta i s’endegaran els tràmits de conciliació i/o mediació amb l’empresa reclamada, per intentar arribar a un acord satisfactori per ambdues parts.

Estudiada la reclamació, des de l’OMIC es pot aconsellar a la persona reclamant de la idoneïtat de presentar una sol·licitud d’arbitratge.

Et destaquem...