Consum

Com realitzar ...?

Totes les persones consumidores o usuàries poden adreçar-se a l’OMIC:

 

I en qualsevol cas s’hauran d’aportar les dades següents:

  • nom i cognoms, adreça completa i telèfon de contacte de qui reclama
  • acreditació de la representació, si la reclamació es formula en nom d’una altra persona
  • nom, adreça completa, i telèfon de contacte de l’empresa contra la qual es vol iniciar el procés
  • descripció breu i clara dels fets que motiven la consulta, la denúncia, la queixa o la reclamació
  • pretensió clara del que es vol obtenir (p.e. devolució de diners, reparació, etc.)
  • documentació justificativa dels fets que s’al·leguen (p.e. factura, contracte, i altres documents)
  • data i signatura del reclamant

 

Queixa: Des de l’OMIC es fa un recull i valoració de les queixes, i es posa en coneixement de l’empresa prestatària del servei o de l’organisme oficial corresponent per tal que es corregeixi la conducta que motiva la queixa.

Denúncia: Les denúncies presentades a l’OMIC es traslladen als serveis territorials de l’Agència Catalana de Consum (ACC) que s’encarreguen de tramitar les denúncies.

Els serveis d’inspecció de consum verifiquen els fets denunciats, i si escau, inicien les actuacions de caràcter administratiu per imposar a la persona infractora una sanció administrativa. La persona denunciant no pretén obtenir cap rescabalament econòmic amb la tramitació dels fets denunciats.

Reclamació: Sempre que els fets pels quals es formula la reclamació siguin derivats d’actes de consum i/o d’ús, aleshores es formularà una reclamació a l’OMIC, o es presentarà una sol·licitud arbitral, que es traslladarà a la Junta Arbitral de Consum de Lleida (JAC).

Des de l’OMIC, es valorarà i estudiarà el contingut de la reclamació i la documentació en la qual es fonamenta i s’endegaran els tràmits de conciliació i/o mediació amb l’empresa reclamada, per intentar arribar a un acord satisfactori per ambdues parts.

Estudiada la reclamació, des de l’OMIC es pot aconsellar a la persona reclamant de la idoneïtat de presentar una sol·licitud d’arbitratge.

Full reclamació

Et destaquem...