Consum

Què és ...?

Què és una consulta? És quan la persona consumidora i usuària té un dubte o aclariment sobre els nostres drets i obligacions i les formes d’exercitar-los.

Què és una queixa? És quan reflecteix un malestar o un descontentament per part del consumidor davant d’una situació determinada, i no pretén una compensació. (Per exemple: esperes excessives, tracte comercial inadequat, la temperatura d’una sala de cinema, ...)

Què és una denúncia? És quan el consumidor informa de fets que poden ser considerats contraris al que estableix la normativa de consum i, per tant, pot existir una sanció. (Per exemple: manca de fulls de reclamació en un establiment, o manca d’indicació de preus en els productes exposats al públic per a la venda.)

Què és una reclamació? És quan un consumidor sol·licita davant una empresa o un professional una actuació determinada perquè entén que els seus drets no s’han respectat. (Per exemple: una restitució, canvi o reparació d’un bé adquirit. / un abonament d’imports o objectes deguts o una indemnització per danys ocasionats pel consum o la utilització del bé adquirit. / el compliment de les condicions pactades en la contractació, venda o prestació d’un servei. / quan s’hagi produït un incompliment dels drets reconeguts a les persones consumidores o usuàries.)

Et destaquem...